Privacy

Afbeelding1.jpg

​​​​​​​15 maart 2022


PRIVACY VERKLARING

Dit is de privacyverklaring van de Vereniging van Compliance Professionals (VCO). Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?

De VCO is een dynamisch platform waar leden met elkaar de verbinding vinden. Als beroepsvereniging bevorderen wij kennisuitwisseling tussen onze leden en versterken wij het onderlinge netwerk voor compliance - en integriteitsprofessionals. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. U leest hier hoe wij daarbij uw privacy beschermen. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door de VCO? Neem dan contact met onze Functionaris Gegevensbescherming op via fg@vco.nl

Cookies

Bezoekt u onze website, dan verwerken we uw persoonsgegevens met cookies. We gebruiken technische cookies om de website te laten functioneren. Ook gebruiken wij een programma voor websitestatistieken, maar daarbij anonimiseren we uw gegevens zo veel mogelijk. Lees meer in onze Cookieverklaring.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om onze taak als beroepsvereniging uit te voeren. Wij verwerken uw persoonsgegevens  voor een goede uitvoering van de financiële- en ledenadministratie. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren en u te kunnen informeren over de VCO en onze activiteiten. Waaronder de door de VCO georganiseerde lezingen en congressen. Bij deelname hieraan verwerken wij  uw persoonsgegevens.

Mogen we uw persoonsgegevens verwerken?

Als VCO mogen we alleen persoonsgegevens verwerken conform de grondslagen die in de privacywetgeving staat. Zo’n reden heet een grondslag. De mogelijke grondslagen staan in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De belangrijkste grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken is de uitvoering van de              (lidmaatschaps)overeenkomst tussen u en de VCO. Andere grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, zijn toestemming van de betrokkene, voldoen aan een wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang.

Toestemming

Verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer. Tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam*
 • Titulatuur
 • Functie
 • Bedrijfsnaam
 • Contact- en factuuradres*
 • E-mail adres*
 • Geboortedatum
 • Geslacht/aanhef
 • Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer (ten behoeve van de inning van de contributie)*
 • LidID*
 • Login en Wachtwoord*
 • Pasfoto
 • Deelname aan bijeenkomsten
 • Communicatie/nieuwsbrieven
 • Facturen
 • Lidmaatschapshistorie
 • KvK en BTW-nummer (dit geldt alleen voor onze leveranciers)*

* verplicht

Wij verwerken geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen.

Bijzondere of strafrechtelijke gegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens) of strafrechtelijke persoonsgegevens van u.

Delen wij uw gegevens met derden?

Om onze taken te kunnen uitvoeren, verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere partijen (derden) als dat nodig is in het kader van de hiervoor genoemde doelen. Dit kan zowel binnen Nederland zijn als binnen de Europese Economische Ruimte (EER). In beginsel verwerken wij uw gegevens niet buiten de EER. Indien blijkt dat wij op dit moment gegevens buiten de EER plaatsvinden zullen wij op basis van een Transfer Impact Assessment de noodzakelijke maatregelen nemen.

Bewaartermijn

Wij verwerken uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen zijn: (a) de duur van uw lidmaatschap van de VCO, (b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of termijn. De huidige bewaartermijnen luiden als volgt: voor fiscale doeleinden van 7 jaar na beëindigen van het lidmaatschap of (c) het bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: Redundante servers, automatische beveiligingsupdates, intern netwerk, beveiligde verbindingen, redundante firewalls en logbestanden.

Een andere belangrijke technische maatregel is dat uw gegevens via een beveiligde verbinding worden verzonden als u gebruikmaakt van een online formulier op de website van de VCO. Ook worden uw gegevens tijdens de verzending versleuteld. Dit betekent dat uw gegevens onleesbaar zijn, mochten ze in verkeerde handen terechtkomen. Verder mogen alleen daartoe bevoegde medewerkers van de VCO uw gegevens mogen inzien. En deze medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

U kunt ons verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Bovendien kunt u ons verzoeken een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens en u kunt ons verzoeken uw gegevens over te dragen aan u of aan een opvolgende verwerkingsverantwoordelijke.

Wilt u gebruik maken van één van deze rechten? Neem dan contact met ons op via ons contactadres. Wij kunnen u vragen om een kopie van een legitimatiebewijs, waarbij bepaalde zaken zoals BSN en foto onleesbaar mogen worden gemaakt. U kunt hierbij bijvoorbeeld gebruik maken van de App ‘KopieID’ van de Rijksoverheid. Direct na vaststelling van de identiteit verwijderen wij de kopie. Indien u niet wilt dat wij op deze manier de identiteit vaststellen, dan kunt u bellen voor het maken van een afspraak op locatie. In het geval van twijfel over uw identiteit, kan de inzage worden geweigerd.

Klachten

Wij verwerken uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk. Heeft u toch een klacht over de verwerking van uw gegevens door ons? Neem dan contact met ons op via onze contactgegevens. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) te Den Haag.